Pole tekstowe: mapa
Pole tekstowe:

Polska Wyprawa Naukowa w Andy działała w latach 1978-87 jako wspólne przedsięwzięcie dwu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. W okresie początkowym istotne było wsparcie instytucjonalne ze strony Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komisji Archeologicznej Oddziału Krakowskiego PAN. W Peru Wyprawa współpracowała z Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica i Museo Nacional de Historia.

Projekt badawczy zrealizowany przez ekspedycję nosił nazwę „Huaura-Checras” pochodzącą od regionu, w którym działano. Badania miały charakter regionalny i interdyscyplinarny, gdyż ich celem było ukazanie osadnictwa andyjskiego na szerokim tle historycznym (od X do XX w.) i geograficznym. Brali w nich udział archeolodzy, etnografowie, geografowie, geolodzy i historycy. Całą ekspedycją kierował dr Andrzej Krzanowski z Krakowa. We wszystkich trzech etapach prac, zrealizowanych w latach 1978, 1985 i 1987, dominowały zagadnienia archeologiczne.

Teren badań leży w górnym biegu rzeki Huaura, ok. 140 km (w linii prostej) na północ od stolicy Peru, Limy, na zachodnich stokach kordyliery andyjskiej (mapa). Obejmuje on całe dorzecze rzeki Checras (dopływu Huaury) o powierzchni ok. 900 km2. Jest to region o charakterze wysokogórskim (2000-5300 m n.p.m.), który cechuje wyraźna piętrowość klimatyczna i ekologiczna.

Do osiągnięć ekspedycji wymienić należy zidentyfikowanie nieznanej dotąd kultury archeologicznej Cayash (X-XVI w.). Odkryto i opisano ponad 100 stanowisk archeologicznych, wśród których są osady obronne, warownie, świątynie, cmentarzyska oraz zespoły tarasów uprawnych i systemów nawadniających. Szczególną uwagę poświęcono osadzie obronnej Andamarca tworzącej wielki kompleks architektoniczny. 

W ramach prac etnograficznych dokumentowano życie codzienne mieszkańców doliny. W szczególności zajmowano się organizacją wspólnot chłopskich, uprawą roli i architekturą wiejską.

W ramach prac geograficzno-geologicznych zajmowano się głównie pochodzeniem i wykorzystaniem surowców skalnych dawniej i dziś oraz znaczeniem współczesnych procesów geodynamicznych dla osadnictwa w regionie. Wykonano m.in. mapę geomorfologiczną dorzecza Checras.

W ramach prac historycznych prowadzono w archiwach Limy oraz prowincjonalnych poszukiwania dokumentów mówiących o historii regionu Checras. Odnaleziono i zmikrofilmowano ponad tysiąc stron dokumentów, w tym bardzo interesujące dotyczące walki z religiami indiańskimi w XVII w.

Pole tekstowe: Kontakt#
Pole tekstowe: o  fotobazie

Polska Wyprawa Naukowa w Andy